Về chúng tôi

Chính sách Bảo mật dữ liệu cá nhân hiện tại này (sau đây gọi là Chính sách Bảo mật) áp dụng cho tất cả thông tin mà tài nguyên trực tuyến CashProxy, nằm trên tên miền https://cashproxy.net, có thể nhận được về Người dùng trong khi sử dụng trang web, các chương trình và sản phẩm của tài nguyên.
1. ĐỊNH NGHĨA ĐIỀU KHOẢN